Hää mõtsandusõ alosmõttõ’

1. ristipuu’, ristimõtsa’ ja muu’ pühäpaiga’ mõtsun jääse’ putmalda’ ragomiisist ja muust tegevüsest, miä nailõ kahjo tegevä’;
2. inämbjago mõtsatöist tetäs talvõl, võimalusõl lumõ ja külmänü maaga; 
3. keväjädsel ja suvitsõl aol, ku tsirgu’ omma’ pessi pääl ja eläjil omma’ puja’, ei tüütä’ mõtsan mitte ütski mõtsalõikamiskombain ei vällävidämisemassin, ei moodorsaag ei võsasaag;
4. parõmbas peetäs püsümõtsamajandust ja väikun mahun sortvat ragomist;
5. kui lakõsragomist ka tetäs, sõs väiku langiga, miä olõ-õi suurõmb ku 1 ha;

6. mõtsa jätetäs alalõ jämmit (diamiitre rõnnakorgudsõlt päält 20 cm) kuivi puid ja jämmit lamapuid vähämbält 20…30 tm/ha, juhul ku säändsit puid om, selle et neo omma hädätarvilidse’ hähnele (jüräskide kõgõ suurõmba’ luuduslidsõ’ vaindladsõ’), tõisilõ tsirgõlõ ja mõtsan elävile liigele;

7. külli, alõvidõ ja liino lähküisi mõtso ja ja muid paigapäälitside kogokundõ jaos tähtsit mõtso majandõdas lisas hoolõragomisõlõ viil õnnõ sortva ragomisõga ja mitmõn jaon ragomisõga, lakõsragomist noin mõtson ei tetä’; paigapäälidse’ kogokunna’ esi’ ütlese’, ku kavvõdahe küünüse’ külli, alõvidõ ja liino lähküdse’ mõtsa’ ja kon omma’ kogokundõ jaos muu’ tähtsä’ mõtsa’;

8. ku om plaan mõtsa rako’ kinnistü vai maatükü piiri lähkün vai ku plaanitas mõtsamatõrjaali vällä vitä’ läbi kinkagi tõsõ maa, sõs kimmähe kõnõldas inne ragomisõ alostamist läbi piirirahvaga, mink maiõ lähkün ragomist plaanitas, ja maaumanikkõga, kink maiõ pääl plaanitas mõtsamatõrjaali vidämist;