Hea metsanduse põhimõtted

1. ristipuud, ristimetsad ja muud pühapaigad metsades jäävad puutumata raietest ja muust tegevusest, mis neid kahjustavad;

2. valdav osa metsatöödest tehakse talvel, võimalusel lume ja külmunud maaga; 

3. kevad-suvisel ajal, mil linnud pesitsevad ja loomadel on pojad, ei tööta metsas mitte ükski langetus- ega väljaveotraktor, ei mootor- ega võsasaag;

4. eelistatakse püsimetsamajandust ja väikesemahulisi valikraieid;

5. kui lageraieid ka tehakse, siis lageraielangid on väikesed, mitte suuremad kui 1 ha;

6. metsa jäetakse alles jämedaid (diameeter rinnakõrgusel üle 20 cm) kuivi puid ja jämedaid lamapuid vähemalt 20…30 tm/ha, eeldusel et selliseid puid on, sest need on hädavajalikud rähnidele (kes on üraskite kõige suuremad looduslikud vaenlased), teistele lindudele ja metsas elavatele liikidele;

7. asulate lähiümbruse ja muid kohalike kogukondade jaoks olulisi metsi majandatakse lisaks hooldusraietele veel ainult valik- ja turberaietega, lageraieid ei tehta; kohalikud kogukonnad ise ütlevad, kui kaugele ulatub asulate lähiümbrus ja millised on kogukondade jaoks muud olulised metsad;

8. kui on plaan metsa raiuda kinnistu või maaüksuse piiri lähedal või kui plaanitakse metsamaterjali välja vedada läbi kellegi teise maa, siis kindlasti enne raiega alustamist võetakse ühendust piirinaabri(te)ga, kelle maade lähedal raiet kavandatakse, ja maaomanikega, kelle maadel kavandatakse metsamaterjali vedu;