PÄÄVÄKÕRD   

Kutsõ Kongressile

Hää võrokõnõ, võrokõisi sõbõr!

Elo püsümine Vanal-Võromaal om täämbädse päävä üleilmastuvan maailman tõsitsõhe proovilõ pant. Kuis hoita’ umma põlist kiilt, kultuuriperändüst ja puhast elokeskkunda, mürgüvapa maad, majanda’ mõtsa mõistligult ja kokkohoitligult, edendä’ turismi, luvva’ ja edendä’ maaettevõttit ja tüükotussit, võimaluisi tullo tiini’, hoita’ kogokunnakeskusõ’ maakotussin vallalõ ja teenüse’ kättesaadava’. Vanna-Võromaad ähvärdäs Nursipalu haŕotusplatsi laendamisõ plaan, minka muutusõ’ suurõ’ ala’ elämises kõlbmatus vai saava’ mürätasõmõ ja muu peräst, miä tuuga üten käü, veidü’väärtüsligus elopaigas. Taa pututas kümnit tuhandit põlitsit võrokõisi.

Maailm om püürdümän – om naat tähtsäs pidämä mi põlitsit tarkuisi, umma põliskiilt, kokkohoitmist, söögi esi’ kasvatamist, kogokundlist eloviit, suhtumist luudustõ ku kuuntüüpartnõrihe ja tuu puhta hoitmist.
Tuujaos, et Vana-Võromaa rahvas saanu’ esi’ otsusta’ elo edesikestmises tähtsit küsümüisi, kutsumi’ kokko Võrokõisi kongressi, et märgota’ küsümüisi, kuis edesi, kas panda’ hinnäst seenitsest inämb masma ku põlisrahvas ja tetä’ nii, et meid parõmbahe kuulda’ om? Tuujaos om vaia liino ja valdo juhtõ, asotuisi, ettevõtjidõ, luujidõ ütist arotust ja hellü, et meid kuulda’ olnu’.

Pallõmi ossa võtta’ I Võrokõisi kongressist.

Võro Instituut

Võromaa Arõnduskeskus

 

Kauksi Ülle

 

Kutse Kongressile

Hea võroke, võrokeste sõber!

Jätkusuutlik elu Vana-Võromaal on suur väljakutse kaasaegses üleilmastuvas maailmas. Kuidas hoida oma põlist keelt, kultuuripärandit ja puhast elukeskkonda, säilitada mürgivaba mulda, majandada metsa mõistlikult ja jätkusuutlikult, arendada turismi, luua ja arendada maaettevõtteid ja töökohti, võimalusi tulu teenida, hoida kogukonnakeskused maapiirkondades avatuna ja teenused kättesaadavana. Vana-Võromaad ähvardab plaan Nursipalu harjutusvälja laiendada, misläbi muutuvad suured alad elamiskõlbmatuks või mürataseme ning sellega kaasneva tõttu väheväärtuslikuks elupaigaks. See puudutab kümneid tuhandeid põliseid võrokesi.

Maailm on pöördumas – on hakatud väärtustama meie põliseid tarkusi, oma põliskeelt, kokkuhoidlikkust, toidu ise kasvatamist, kogukondlikku elulaadi, loodusse suhtumist kui koostööpartnerisse, selle hoidmisse puhtana.

Selleks et Vana-Võromaal elav rahvas saaks ise otsustada jätkusuutlikuks eluks tähtsaid küsimusi, kutsume kokku Võrokeste kongressi, et arutada küsimusi, kuidas edasi, kas kehtestada end rohkem põlisrahvana ja olla rohkem kuuldav? Selleks on tarvis linnade ja valdade juhtide, organisatsioonide, ettevõtjate, loovisikute – meie kõigi ühist arutelu ja häält, et end kuuldavaks teha.

Palume osaleda I Võrokeste kongressil.

Võru Instituut

Võrumaa Arenduskeskus

 

Kauksi Ülle