PÄÄVÄKÕRD

Tarvilist lugõmist

Kauksi Ülle. Lõuna nõsõs! https://umaleht.ee/article/louna-nosos/

Jaan-Juhan Oidermaa. Eestlaste geneetiline peenstruktuur paljastab värvika ajaloo ja piirkondlikud eripärad. https://novaator.err.ee/1121418/eestlaste-geneetiline-peenstruktuur-paljastab-varvika-ajaloo-ja-piirkondlikud-eriparad

Sulev Iva, Helen Plado. Kas võro kiil vai Võro murrõq? Vai hoobis lõunõeesti kiil? https://novaator.err.ee/259780/kas-voro-kiil-vai-voro-murroq-vai-hoobis-lounoeesti-kiil

Mariko Faster ja Evar Saar. Mitu emakeelt hoiab keeletunde erksa. https://lounapostimees.postimees.ee/7731523/mariko-faster-ja-evar-saar-mitu-emakeelt-hoiab-keeletunde-erksa

Kaido Kama. Küsimusele „kas me sellist Eestit tahtsimegi“ ma enam veendunult „jah“ ei vasta. https://kultuur.err.ee/678143/kaido-kama-kusimusele-kas-me-sellist-eestit-tahtsimegi-ma-enam-veendunult-jah-ei-vasta

Erkki Koort. Kas keeleruumi kuulumata saab kuuluda meeleruumi? https://arvamus.postimees.ee/7731343/erkki-koort-kas-keeleruumi-kuulumata-saab-kuuluda-meeleruumi

Triinu Laan. Lõhmussõhäitsmetsäi. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/luulesalv-29
Rahmani Jan. Vana-Võromaa vaimlinõ kultuuriperändüs. https://umaleht.ee/article/vana-voromaa-vaimlino-kultuuriperandus

Kauksi Ülle. Võrokõisil om aig hinnäst miilde tuvva. https://umaleht.ee/article/kauksi-ulle-vorokoisil-om-aig-hinnast-miilde-tuvva

Kersti Kaljulaid. Põlisrahva mured on kogu maailma mured. https://www.err.ee/1608248982/kersti-kaljulaid-polisrahvaste-mured-on-kogu-maailma-mured

Vahtsõnõ võro keele iistkõnõlõja om Kauksi Ülle. https://umaleht.ee/article/vahtsono-voro-keele-iistkonoloja-om-kauksi-ulle

Laube Kadri. Kutsumi naabri vällä. https://umaleht.ee/article/kutsumi-naabri-valla

Hintsi Anna. Olõmi üts maa ja vägi, piämi kokko hoitma. https://umaleht.ee/article/hintsi-anna-olomi-uts-maa-ja-vagi-piami-kokko-hoitma

Heiki Kelp. Mõts ja kultuur. https://helüait.ee/heiki-kelp-mots-ja-kultuur

Triinu Laan. Võrokõsõ keelemüüdi. https://helüait.ee/triinu-laan-vorokoso-keelemuudi

Kalle Eller. Põlitsidõ rahvidõ väärt tiidmise. https://helüait.ee/kalle-eller-politsido-rahvido-vaart-tiidmise

Kaido Kama. Esihindäst mõista asi. https://helüait.ee/kaido-kama-esihindast-moista-asi

Jüvä Sullõv. Võro keelele inämb eloõigust! https://helüait.ee/juva-sullov-voro-keelele-inamb-elooigust

Jan Rahman. Võrokõisi varandus. https://helüait.ee/jan-rahman-vorokoisi-varandus

Jana Orion. Tark rändäjä jätt süäme kodo. https://helüait.ee/jana-orion-tark-randaja-jatt-suame-kodo

Karmen Maat. Vahtsõnõ kaeminõ ummi juuri pääle. https://helüait.ee/karmen-maat-vahtsono-kaemino-ummi-juuri-paale

Ene Säinast. Kost mi tulõmi ja kohe mi läämi. https://helüait.ee/kost-mi-tulomi-ja-kohe-mi-laami

Jüvä Sullõv. Lõunõeesti keele’ ja rahva’ https://xn--helait-5ya.ee/juva-sullov-lounoeesti-keele-ja-rahva/

Sulev Iva. Kakskeelsus ja keelepoliitika võru-eesti näitel. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kakskeelsus-ja-keelepoliitika-voru-eesti-naitel/

Sulev Iva. ohverdada oma keel ja süda? Ohvõrdaq uma kiil ja süä? https://www.err.ee/1608862430/sulev-iva-ohverdada-oma-keel-ja-suda-ohvordaq-uma-kiil-ja-sua

Sulev Iva. milleks karta võru keelt? https://lounapostimees.postimees.ee/7721442/sulev-iva-milleks-karta-voru-keelt

Will Mahwood. The other Estonian language: Preserving and promoting Võro https://deepbaltic.com/2019/04/26/the-other-estonian-language-preserving-and-promoting-voro